Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2518 8ce0 500

kitty-en-classe:

Les amants réguliers (Philippe Garrel, 2005)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagdziejestola gdziejestola
Nad wszystkim co robię unosi się niezłomne poczucie ironii.
— Jim Morrison
Reposted fromnatinat natinat viagdziejestola gdziejestola
5261 9809 500
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
0969 c744
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
8152 5ada 500
Barcelona
Reposted frompeper peper viadisheveled disheveled
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viadisheveled disheveled
Jest bowiem kilka odmian ciszy; najlepsza jest ta, która zapada z wyboru człowieka, a nie przeciw niemu.
— Dorota Terakowska - Tam gdzie spadają anioły
Reposted fromkonwalia konwalia viapodkreslajmnie podkreslajmnie
9471 662f 500
7060 cb46 500
Reposted frominfidelitas infidelitas viaawakened awakened
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaawakened awakened
Reposted fromoll oll viaawakened awakened
Niektórzy mężczyźni potrafią sprawić, że robi ci się gorąco, nawet gdy ich słowa tchną powagą i nie ma w nich żadnych podtekstów seksualnych.
— J.R Ward
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
3955 3204
Reposted fromlittlefool littlefool viaawakened awakened
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viajanka89 janka89
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl