Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2019

3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viapodkreslajmnie podkreslajmnie
7877 aba7
Reposted fromonlyman onlyman viadontexpecttofeel dontexpecttofeel
0002 618d 500
4909 9d00 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Mom, I'm dying again
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

August 04 2019

6629 73cd 500
Reposted fromerial erial viapodkreslajmnie podkreslajmnie
2838 f7d3
Reposted fromhare hare viadontexpecttofeel dontexpecttofeel
4110 88a7
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

August 01 2019

8820 1995 500
Reposted frommarkovitsh markovitsh viakeeplooking keeplooking
Reposted fromFlau Flau viakeeplooking keeplooking
9633 1cc8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
9636 742e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
0417 0359 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Wszystko jest w porządku. 
 Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
8684 9582 500
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
0722 bcad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodkreslajmnie podkreslajmnie
8675 b712 500
Reposted fromGalGadot GalGadot viapodkreslajmnie podkreslajmnie
6620 3bf9
Reposted fromerial erial viakeeplooking keeplooking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl