Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

4813 0800 500
Jak się ma Twój ból?
Reposted fromyannim yannim vialaparisienne laparisienne
1895 4558 500
Reposted fromexistential existential vialaparisienne laparisienne
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny, to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.  
— Audrey Hepburn
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
3795 61c6 500

Léon (1994)

Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne
5421 063c
Reposted fromsavatage savatage viarocktenner rocktenner
3393 4ff6
Reposted frompunisher punisher vialaparisienne laparisienne
4910 dd0f
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA vialaparisienne laparisienne
0887 f3ba 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
7030 0fe2 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vialaparisienne laparisienne
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
4109 356e 500
Reposted fromtichga tichga viagdziejestola gdziejestola
5157 5d61 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadjLangley djLangley
5159 873c 500
0798 6043
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl