Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

5306 8f70

holotropia:

Wan Chai / Causeway Bay. Hong Kong, 2013(?)

7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapodkreslajmnie podkreslajmnie

June 01 2017

Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viapodkreslajmnie podkreslajmnie
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadontexpecttofeel dontexpecttofeel
4170 3499 500
Reposted fromtfu tfu viakeeplooking keeplooking

May 21 2017

Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viagdziejestola gdziejestola
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
9498 1d46
Reposted frompollywood pollywood viaawakened awakened
5929 14fd 500
Reposted from-lexiie- -lexiie- viaawakened awakened
2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re viaawakened awakened
5926 f445
Reposted fromwall-of-flowers wall-of-flowers viaawakened awakened
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viaawakened awakened
9916 d6d3 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
5839 9fc6
Funny
Reposted fromsfeter sfeter viapiehus piehus
2634 bd34 500
Reposted fromicantsleepatnight icantsleepatnight viapiehus piehus


Happy Mother’s Day!
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viapiehus piehus
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viapiehus piehus
7712 ad02 500
Reposted fromkaiee kaiee viapiehus piehus
0051 0a45
Reposted fromweightless weightless viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl