Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

1719 a702
Reposted fromparkaboy parkaboy viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz

"Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać."

— Bob Marley
Reposted fromsorata sorata viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Gdy wiążesz się z kobietą, nie powinieneś zadawać sobie pytania, czy będziesz się z nią świetnie rozumiał przez całe życie. Powinieneś się raczej zastanowić, czy będziesz się z nią nadal świetnie rozumiał, gdy będziecie mieli dziecko, ale się rozstaniecie.
— Michael Nast
3719 fe1c 500
Życie jest za krótkie by codziennie rano budzić się z pretensjami do całego świata, więc kochaj tych, którzy dobrze Cię traktują, przebacz pozostałym i uwierz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu
— True
6017 e8fc 500
Reposted fromoll oll viaromantycznosc romantycznosc
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife viaromantycznosc romantycznosc
5518 2990 500
Reposted fromoll oll viaromantycznosc romantycznosc
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viaromantycznosc romantycznosc
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
6197 c905
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viasamovolka samovolka
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
7420 88c8 500
Reposted fromoll oll viaromantycznosc romantycznosc
9857 d7b0 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaromantycznosc romantycznosc
2936 dd9c
Reposted fromoutline outline viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl